Daily Routine Icon Set

An icon set built around the inevitable tasks of life.